Általános szerződési feltételek

(Az oldal fejlesztés alatt áll, a felmerülő hiányosságokért elnézését és türelmét kérjük)

“X-X-X” Korlátolt Felelősségű Társaság

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Érvényes: 2014. március 13.

I.       Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya

 1. A jelen ÁSZF alapján a “X-X-X” Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban Szolgáltató) és a tőle hirdetések megjelenítését megrendelő természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: Megrendelő) arra kötnek szerződést, hogy a Szolgáltató tulajdonában és kezelésében lévő www.iparnegyed.hu honlapon közzétegye a Megrendelő által megjelölt hirdetéseket. Jelen ÁSZF tartalmazza a Szolgáltató és a Reklámozók (Megrendelők) jogait és kötelezettségeit.
 2. Jelen ÁSZF “X-X-X” Kft. reklámtevékenységébe tartozó valamennyi szerződésre irányadó, és annak részét képezi. Megrendelő a megrendelés aláírásával elismeri, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte, illetve, hogy annak rendelkezéseit elfogadja.

II.      Fogalmak

 Jelen ÁSZF alkalmazásában:

 1. Szolgáltató: Aki a reklám közzétételére alkalmas eszközzel rendelkezik, és ezek segítségével a reklámot megismerhetővé teszi, és a reklámfelületet értékesíti. Jelen ÁSZF vonatkozásában “X-X-X” Kft. kijelenti, hogy a tulajdonában lévő médiafelület értékesítésére és használatára jogosult, reklámfelületeit közvetlenül értékesíti.
 2. Megrendelő: Akinek érdekében a reklám közzétételre kerül, illetve aki a reklám közzétételét a Szolgáltatótól megrendeli.
 3. Hirdetés:olyan ellenérték vagy ellenszolgáltatás fejében történő közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód (Médiafelület), amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket – (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének vagy más hatás elérését mozdítja mozdítására, vagy e céllal összefüggésben a Megrendelő neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul. (a továbbiakban: Reklám)
 4. Reklámtörvény: 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.
 5. Ek.tv: 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 6. Médiafelület: A “X-X-X” Kft. tulajdonában álló elektronikus felület illetve ennek bizonyos részei.
 7. Médiaajánlat: A “X-X-X” Kft. kezelésében álló Médiafelületek specifikációja és ártáblázata.
 8. Megrendelés: A Megrendelő igénye a “X-X-X” Kft. tulajdonában álló médiafelület használatára, hirdetés elhelyezése céljából.

III.    A hirdetés megrendelése

 1. A Szolgáltató a hirdetés megrendelését, illetve annak bármilyen módosítását a kizárólag írásos formában (levél, fax, e-mail) – a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező „Hirdetés Megrendelőlap” kitöltésével -, Megrendelő cégszerű aláírásával fogadja el.
 2. A hirdetés megrendelésekor a Megrendelő köteles a személyi okmányaiban, illetve a cégnyilvántartásban szereplő adatokkal azonosítani magát, továbbá köteles megjelölni a kapcsolattartó személy nevét, közvetlen elérhetőségét valamint az adott megrendeléshez a Szolgáltató által szükségesnek minősített további adatokat.
 3. A hirdetési szerződés a megrendelés Szolgáltató által – a kézhezvételt követő 48 órán belül – történő írásos (levél, fax, email) visszaigazolásával jön létre. A Megrendelés Szolgáltató részére történő megküldésével valamint a Szolgáltató visszaigazolásával jön létre. A megrendelés Szolgáltató részére történő megküldésével a Megrendelő a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit tudomásul veszi és elfogadja.
 4. Az ÁSZF rendelkezései valamennyi hirdetési megrendelésre érvényesek, e szabály alól kivételt kizárólag a Szolgáltató és a Megrendelő ettől eltérő előzetes, írásos megállapodása képezhet.
 5. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a hirdetés megjelenítésére – a „Hirdetés Megrendelőlap” elküldésének ellenére – ne kössön szerződést a Megrendelővel. A Szolgáltató ilyenkor a visszaigazolás helyett egy írásbeli értesítésben tájékoztatja a Megrendelőt döntéséről, amelyet a Szolgáltató nem köteles indokolni. Amennyiben Szolgáltató a hirdetés megrendelést kézhezvételtől számított 48 órán belül nem igazolja vissza, úgy szerződés a felek között nem jön létre.
 6. A Megrendelő tudomással rendelkezik arról, hogy a Reklámtörvény értelmében az előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelősség tanúsítási kötelezettség alá eső termékekre vonatkozó Reklám csak akkor tehető közzé, ha a Megrendelő nyilatkozik arról, hogy a reklámozandó termék előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelősség tanúsítási kötelezettség alá esik-e, ha igen, akkor a termék forgalomba hozható-e. Ha a termék nem esik ilyen kötelezettség alá, úgy a nyilatkozatnak ezt kell tartalmaznia. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amíg e nyilatkozattételi kötelezettségnek nem tesz eleget, úgy a Szolgáltató nem köteles a reklámot megjelentetni.

IV.          A hirdetés tartalma

 1. A megrendelt hirdetésekhez a hirdetés tartalmát a Megrendelő saját hatáskörében készíti el és közzétételre készen juttatja el a Szolgáltató részére. A hirdetési anyagok technikai specifikációját a Szolgáltató által a www.iparnegyed.hu weboldalon közzétett, mindenkor hatályos „Médiaajánlat” tartalmazza.
 2. Megrendelő vállalja, hogy a hirdetési anyagokat a megjelenés előtt legalább 72 (hetvenkét) órával az Szolgáltatónak eljuttatja, lehetőleg e-mailen vagy online elérhető tárhelyen elhelyezve, az elérési útvonal megjelölésével. Speciális megjelenéseknél ettől a felek eltérhetnek, ám a Megrendelő ezt a Megrendelés visszaigazolása során jelezni és definiálni köteles. A hirdetési anyagok fenti határidőben történő eljuttatásának elmaradása és a Megrendelés teljesítésének ez okból történő elmaradása esetén a Megrendelő a teljes szerződési díj megfizetésére köteles az Szolgáltató felé.
 3. A hirdetés tartalmát Szolgáltató nem ellenőrzi, Megrendelő teljes körűen felel a hirdetési anyagok tartalmáért és az abban közölt információk helytállóságáért, illetve tudomásul veszi, hogy a harmadik fél által támasztott kárigényekért saját hatáskörben köteles helyt állni, a Szolgáltatót nem terheli felelősség.
 4.  Megrendelő tudomásul veszi, hogy a hirdetés tartalma nem ütközhet hatályos jogszabályokba, a Szolgáltató az ilyen esetekért a felelősségét teljeskörűen kizárja.
 5. Amennyiben a hirdetési anyag késedelmes vagy hibás leadásából sérül a Megrendelés ütemezése, Szolgáltatót nem terheli felelősség.

V.     A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

 1. A Szolgáltató az elfogadott megrendelés alapján megjelentetett hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállal, az ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkező hátrányokat a Megrendelőre hárítja, azokért a felelősség Megrendelőt terhelik.
 2. A Szolgáltató köteles a megrendelt hirdetéseket a Megrendelő által a „Hirdetés Megrendelőlapon” megjelölt megjelentetési dátumon – az ott megjelölt időpontig – biztosítani. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a reklám vizuális- és szövegkörnyezetével kapcsolatban semmiféle igényt nem támaszthat.
 3. A Szolgáltató a részére átadott hirdetési anyagokat a megrendelő ellentétes írásbeli igénye nélkül nem őrzi meg, és nem küldi vissza.

VI.   A Megrendelő jogai és kötelezettségei

 

 1. Megrendelőnek joga van arra, hogy a mindenkor hatályos Médiaajánlat alapulvételével a Szolgáltatótól egyedi ajánlatot kérjen.
 2. A Megrendelő köteles az igénybe vett szolgáltatásokért a Szolgáltatóval kötött határozott idejű szerződésben megadott díjat megfizetni.
 3. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját. Előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.
 4. A Megrendelő elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás felfüggesztésére.
 5. A technológiai és tartalmi hibák megjelenés előtti korrigálása a Megrendelő feladata és felelőssége.
 6. Amennyiben az anyag átadása után a Megrendelő részéről a reklámanyag tartalma vagy megjelenési módja tekintetében változtatás iránti igény merül fel, úgy ennek bejelentésekor Megrendelő új anyagról is köteles gondoskodni. Változtatás iránti igény bejelentés és az új anyag átadásának a leadási határidőig meg kell történnie.
 7. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy nem tehető közzé olyan hirdetés, amely jogszabályba ütközik, vagy sérti a Magyar Reklámetikai Kódex normáit. Az ilyen jellegű, valamint a Szolgáltató egyoldalú megítélése szerint a reklámfelületet tartalmazó kiadvány arculatával, szellemiségével össze nem egyeztethető, továbbá technikai, illetve terjedelmi okokból nem teljesíthető hirdetések esetén Szolgáltató jogosult a szerződést a tudomására jutást követően azonnali hatállyal felmondani.

VII.   A megrendelések és hirdetések lemondása

 1. A megrendelések leadásával kapcsolatos határidőket jelen ÁSZF IV./2. pontja tartalmazza.
 2. A megrendelések leadásának határideje után, a megrendelés alapján rögzített hirdetési felületre adott megbízás visszavonása nem lehetséges. Ebben az esetben a megrendelőnek a szerződésben megálla­pított díj teljes összegét ki kell fizetni.
 3. Abban az esetben, ha a Médiaajánlatban meghatározott időpontokban a megrendelő nem bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére a megállapított hirdetési anyagokat, ami a szerződés teljesítésének meghiúsulásához vezet, a Szolgáltató jogosult a teljes díj kiszámlázására és érvényesítésére.
 4. A Médiaajánlatban feltüntetett megrendelések leadási határideje előtt 5 munkanappal, a Megrendelő csak 50 %-os felár[1] megfizetésével jogosult elállásra.
 5. Amennyiben a Szolgáltató a Megrendelő részére a díjból – többszöri megjelenésre tekintettel – kedvezményt nyújtott, majd az első megjelenést követően a Megrendelő a további megjelenést lemondja, úgy a Szolgáltató jogosult a Médiaajánlatban szereplő teljes díj és a kedvezményes díj közötti különbözetet kiszámlázni és érvényesíteni a Megrendelő felé.

VIII. A hirdetési díj megfizetése

 1. A Szolgáltató tarifatáblázata (Médiaajánlat) tartalmazza a reklámárakat, a technikai adatokat, valamint a reklámfelületek méreteit és ezek árait, továbbá az általános kedvezmény konstrukciókat.
 2. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Médiaajánlatban feltüntetett árait évközben megváltoztassa, amelynek megtörténte esetén a “X-X-X” Kft. az új árakról – a változás hatálybalépését megelőzően – legalább 15 nappal köteles értesíteni a Megrendelőt.
 3. A megjelent hirdetésekről a Szolgáltató 8 naptári napon belül számlát állít ki, melyet megküld a Megrendelő címére. A Megrendelő vállalja a kiállított számla, fizetési határidőn (8 naptári nap) belüli kiegyenlítését.
 4. A számlával kapcsolatos reklamációknak a számlában foglalt fizetési határidő lejártáig van helye, a fizetési határidő lejárta után a Szolgáltató reklamációt nem fogad el.
 5. A számla azon a napon tekintendő teljesítettnek, amikor annak ellenértéke a Szolgáltató bankszámlájára jóváírásra kerül.
 6. A számla kiegyenlítésével kapcsolatos banki költségek a Megrendelőt terhelik.
 7. Késedelmes fizetés esetén a Polgári Törvénykönyv 300-301/A. § által meghatározott késedelmi kamat 10%-kal növelt összegét kell fizetni.
 8. Amennyiben a Megrendelőnek a Szolgáltatóval szemben ki nem egyenlített tartozása van, illetve ha a Megrendelő ellen csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul a Szolgáltató jogosult annak megfizetéséig az újabb megrendelés elfogadását megtagadni, ill. reklámok átvételét felfüggeszteni, a közzétételt leállítani, továbbá a már létrejött reklámszerződéseket azonnali hatállyal felmondani, vagy előrefizetést kikötni.
 9.  A megrendelés aláírását és elküldését követően a szerződés létrejöttének körülményei, a szerződés rendelkezései üzleti titoknak minősülnek, ezért annak tartalma – harmadik személy tudomására – csak a Szolgáltató írásbeli engedélyével hozható.

IX.          Felelősség

 

 1. A Megrendelő felel minden olyan hibáért és kárért, amely az általa biztosított hirdetési anyag tartalmából, rossz minőségéből vagy hiányosságából fakad.
 2. A Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten átvállalja szerzői, reklám- és médiajogi, versenyjogi továbbá a polgári jogi szabályok be nem tartása miatt, az átadott reklámanyagokkal, illetve támogatói filmekkel kapcsolatban a Szolgáltatóra esetlegesen kiszabott bírságok és kártérítési, illetve polgári jogi igények megtérítését.Ezzel összefüggésben Megrendelő kifejezetten vállalja, hogy minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést (például a visszaéléséért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és a Szolgáltató érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban, illetve azokkal szemben, különösen ideértve a Szolgáltató jó hírnevének megóvását. Megrendelő köteles a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót Megrendelő bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri, beleértve, de arra nem korlátozva a Szolgáltatóval szemben indított bármely per vagy más eljárás következményeit és az azzal kapcsolatos minden költséget. Megrendelő vállalja továbbá, hogy megtesz minden olyan cselekményt, jognyilatkozatot, amely ahhoz szükséges, hogy Szolgáltató ezen eljárásokból elbocsátást nyerjen, ezen eljárások Szolgáltatóval szemben megszűntetésre kerüljenek.
 3. A felelősség- és tartozásátvállalás alapján a Megrendelő köteles a Szolgáltató helyett a hatósággal, illetőleg a jogosulttal szemben közvetlenül helytállni, a hatóságnak, illetve a jogosultnak az esedékességkor megfizetni az előzőekben említett bírságot, kártérítést és költséget.
 4. A Megrendelő szavatol azért, hogy a hirdetésben szereplő minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá eső termék előzetes vizsgálatát elvégezték és az alapján a termék forgalomba hozható, illetve azért hogy a termék nem esik ilyen kötelezettség alá.
 5. Vis major miatt elmaradt vagy hibásan teljesített hirdetés közzétételért a Szolgáltató semmiféle kárigényt nem fogad el. Vis maiornak minősül minden olyan elháríthatatlan, a Szolgáltató érdekkörén kívül álló esemény, melyet a Szolgáltató sem közvetlenül, sem közvetve nem képes befolyásolni.
 6. A Megrendelő tudomásul veszi, és kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltatóval szemben kárigény csak a hirdetés ára mértékéig érvényesíthető és kizárólag a hiba mértékével arányosan.
 7. A Szolgáltató kártérítési felelőssége kizárólag a tényleges közvetlen károkra korlátozódik, és a Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét bármiféle közvetett vagy következményi, illetve biztatási jellegű kárért, ideértve többek között az elmaradt hasznot, a költségeket illetve a nem vagyoni kárt is.
 8. A Megrendelő mindennemű reklamációt a hirdetés megjelenését követő 8 (nyolc) naptári napon belül köteles a Szolgáltatónak írásban bejelenteni.

X.           Záró rendelkezések

 1. A Megrendelésből és a létrejövő szerződésből, valamit az ÁSZF (továbbá a hozzátartozó Médiaajánlat értelmezéséből) eredő esetleges vitás kérdéseket elsősorban tárgyalásos úton kell rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre úgy a felek az ügyletkötés helye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki, amellyel kapcsolatban rögzítik, hogy az ügyletkötés helyének a Szolgáltató székhelye szerinti helyet tekintik.
 2. A szerződés megszűnik a felek közös megegyezésével. Megszüntethető a szerződés továbbá bármelyik fél azonnali hatályú felmondásával, ha a szerződő fél a másik felet a súlyos vagy ismétlődő szerződésszegésének abbahagyására és a következmények elhárítására írásban – legalább egyszer – felszólította, és annak a másik fél a felszólításban biztosított – legfeljebb 8 naptári napos – határidő ellenére sem tett eleget.
 3. A “X-X-X” Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF-t bármikor módosítsa. A módosítást megelőzően legalább 15 nappal a honlapján www.iparnegyed.hu közzéteszi és a szerződéssel rendelkező megrendelőit írásban (levél, email, fax) értesíti a változásról. A Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei mindaddig hatályban vannak, amíg annak módosításáról vagy hatályának megszűnéséről az írásbeli értesítés nem történik meg. A mindenkor hatályos ÁSZF a www.iparnegyed.hu weboldalon kerül közzétételre.
 4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar Polgári törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók.
 5. Jelen ÁSZF 2014. március 13. napjától érvényes.

Kelt: Miskolc, 2014. március 13.

“X-X-X” Kft.